Publicerad

Biodling på enkelt vis 5: Invintringen

Uppdatering: 18/08 2014

Då jag förstått att uppdateringen nedan tagits på mycket stort allvar ser jag att jag får komma med ett förtydligande. Jag ser inte risken som stor för delade vinterförråd under normala förhållanden i denna typ av kupor. I själva verket så är min erfarenhet att åtgången på foder under de månader som bina inte kan flyga ut så liten att det är anmärkningsvärt. Däremot så är det viktigt att det finns foder över efter vintern för expansionen på våren då bina i princip äter sig in i kvarvarande förråd och omvandlar dessa till yngel. Var fodret då finns är inte på något sätt avgörande utan något som bina hanterar.

Beroende på hur dina fluster sitter så använd ditt omdöme huruvida några skall täppas till. Sitter de relativt högt kan det blåsa mer eller mindre rätt in så korka då igen två av de tre och lämna en på kanten. Gör detta i tid så ordnar bina till det så som de vill ha det på bästa sätt utifrån rådande förutsättningar. Däremot är det inte så bra att ändra saker för sent på hösten då bina kanske får det svårt att optimera förhållandena efter nya förutsättningar.

Ett alternativ kan vara att göra en liten skärm som monteras över flustreröppningarna. Som mindre varianter av de periskopfluster jag skrivit om. Denna skärm kan gärna vara permanent.

Huruvida de har foder på båda sidor om yngel klotet eller ej är inte avgörande för vinteröverlevnad och skall ses snarare som en liten riskfaktor som kan minskas.

Jag har själv inte råkat ut för detta under de fem första åren då jag inte tog hänsyn till detta.

Uppdatering: 1/12 2013

Då jag förordar flusteröppning mitt på långsidan enligt detta inlägg eller på samma sätt men i nedre kanten krävs ett förtydligande inför invintringen. Precis som i ramkupor finns det en nackdel med denna placering av flustret jämfört med en placering vid ena gaveln. Med flustret vid gaveln placeras yngelrummet i den änden och honungsförråden innanför. Vid invintringen börjar bina vid yngelrummet där det är urkläckta tomma celler. För att göra vinterklotet så kompakt som möjligt kryper nämligen bin in i de tomma cellerna som annars bara skulle utgöra tom luft inne i klotet. Efterhand som vintern avlöper rör sig klotet längre och längre in i kupan och vinterförråden. Detta är den som jag ser det enda och stora fördelen med flustret vid gaveln.

Om yngelrummet ligger i mitten med honungsförråd på båda sidor finns det risk för att bina börjar vintern vid de tomma yngelcellerna och sakta äter sig in åt endera hållet. Vintern blir lång och innan den är över har bina nått avdelningsluckan. Där svälter de ihjäl trots de stora förråden i andra änden av kupan. De kan inte flytta sig över så stora tomma ytor i stark kyla. Detta är den enda nackdelen med flustren på mitten men är egentligen inget större problem då det är lätt åtgärdat.

Det finns flera sätt att förebygga detta. Ett vanligt sätt bland de som inte skattar på hösten utan ser om det är något över på våren är att låta bina enbart bygga åt ena hållet under säsongen. All utökning sker åt ett håll, ofta ser man åt vilket håll bina helst bygger och låter dem göra det. Inga tomma lister åt det andra hållet. Då blir det  organiserat på samma sätt som vid gavelfluster.

Det andra sättet som jag praktiserar än så länge är att helt enkelt organisera de lister man invintrar bina på enligt ovan vid slutskattningen. Jag förstärker viljan att börja med vinterklotet vid den avdelningslucka som är närmast yngelrummet genom att stänga till de två flusterhål som ligger närmast vinterförråden med champagnekorkar. Endast det hål som är närmast ovan nämnda avdelningslucka är öppen. 

 Det är också något att tänka på när man borrar flusterhålen vid själva tillverkningen av kupan. Att de placeras en bit upp på sidan och inte precis vid botten för att minska risken för igentäppning.

Bland traditionella biodlare är det vanligt att man hör följande påstående. ”Bina blir sjuka om du invintrar på honung, ge dem socker istället. Det är det enda som fungerar.” Om vi betänker det faktum att bina är en av de mest framgångsrika arterna som lever idag med minst 50 miljoner år på nacken, kanske upp emot 150 miljoner år och att vi haft vitt socker tillräckligt billigt i lite drygt 100 år så får man nog fundera ett varv till. Lägg till att våra bin faktiskt har svårt att överleva nu för tiden trots detta ”fina” vinterfoder i form av rena kolhydrater.

Jag bryr mig inte om att gå in i detaljer på vad honungen innehåller utan nöjer mig med det faktum att honung borde vara det bästa fodret eftersom arten varit så framgångsrik och utvecklat just detta foder för att lagra energi. Lägg därtill den förmåga till optimering av i princip allt som man blir så imponerad av hos bina när man lär känna dem mer.

Bina som tvingas leva på sockerlösningen sitter dessutom instängda i en kall och många gånger fuktig miljö i sina kupor under många månader i sträck, i stora delar av vårt land närmare ett halvår ibland. Det är just här som förespråkarna för socker kommer in. De menar att bina får utsot, de kan inte hålla sig utan släpper sin avföring inne i kupan innan rensningsflygningen på vårvintern. Detta p.g.a. av alla mineraler i inte minst hösthonungen. Detta kan vara en riktig iakttagelse inte minst då många biodlare är just duktiga på iakttagelser men vad beror det i så fall på.

Till att börja med så har vi under över 100 år försökt utplåna det bi som är anpassat till vårt klimat med långa vintrar och för det andra har vi satt dem i ramkupor. De bin som togs hit från Medelhavsområdet visste knappt vad vinter var och fortsatte inledningsvis med yngelproduktion ända fram till jul. Som kontrast kan nämnas att de Nordiska bina minskar yngelproduktionen redan i Augusti och förbrukar betydligt mindre vinterfoder och verkar rent allmänt ha en högre förmåga att hålla tätt fram till rensningsflygningen. Detta som en lokal anpassning.

Vad gäller ramkupan så ökar foderförbrukningen i dem beroende på alla träramar och all luft som finns runt om och över ramarna. Mer volym per kakyta att värma och dessutom blir det svårare för bina att styra inomhus luftströmmarna jämfört med en bostad där de bygger tätt ända upp i taket och på vintern även mot sidorna där de finner det lämpligt.

Där var sockret totalsågat hoppas jag och hur gör då jag? Jo jag invintrar på socker, ibland och delvis. I första hand invintrar jag på honung och bina har en bra förmåga att anpassa sig efter förråden även om det finns risk för svält om de är alldeles för små. Jag ger mer eller mindre regelmässigt bina åtminstone några kilogram sockerlösning på hösten som komplement och har jag som i år gjort sena avläggare(pga sena drottningar från odling) så blir det i huvudsak socker även om de fick med sig en del honungskakor från modersamhället. Jag eftersträvar enbart honung men har faktiskt inte vågat sluta helt pga av över 35 års användning av det. Hoppas komma dit men det kommer alltid att uppkomma situationer då sockerlösning är det enda alternativet till svält.

Inför invintringen under den sista perioden med yngelläggning, den period då de ägg som läggs skall utgöra vinterbin är det många som förordar drivfodring för att hålla yngelproduktionen uppe och på det sättet få så många unga bin som möjligt. Detta råd som ges av många skall hanteras med försiktighet. Det finns nämligen en parameter till för att få starka vinterbin som orkar med det hårda arbetet på våren efter en hel vinter innan yngre förmågor tar över och det är utvecklandet av fettkroppen i övre bakdelen av biet. Där finns celler som kan lagra både fett och protein och för att de skall kunna göra det så krävs det att det finns gott om både honung och framför allt pollen i kuporna. Under försommar och högsommar gör det inte det, åtminstone inte pollen då detta används till yngelproduktionen. Ett ämne som är vitalt i dessa sammanhang är Vitellogenin. Sök gärna på det via sökmotor så hittar du intressant läsning men kontentan är att det behövs pollen för att det skall bli verkningsfullt. Bina hamnar i en balansgång mellan yngelproduktion på hösten och uppbyggnad av reserver för att klara övervintring och expansion på våren. Ensidig drivfodring med socker kan lura bina att förbruka för stora delar av pollenförråden. Du kan läsa mer om detta här.

Manipulerar man bina att fortsätta äggläggningen sent på hösten genom drivfodring kommer det med stor sannolikhet att råda brist på pollen och därmed dåligt utvecklade fettkroppar på vinterbina. Applicerar vi resonemanget i början så förlitar vi oss på att bina klarar av avvägningen mellan yngelproduktion och uppbyggande av reserver i fettkroppen på ett optimalt sätt själva. Gör de inte det så är det frågan om det är bin som inte skall ersättas med andra gener istället. Då har de blivit så degenererade att de inte kan överleva.

Om man nu har bina i rapstrakter i södra Sverige med stora monokulturer i början på sommaren och nästan ingenting på hösten då äggen som skall bli vinterbin läggs? Ja då får man försöka hitta rätt ändå med fodring, försöka hitta någon bra lösning med pollen ersättning osv. Egentligen är det en miljö som inte är speciellt hållbar på något sätt och förmodligen hade det varit mer eller mindre likställt med öken för bina. Det hade inte funnits några bin där och frågan är hur mycket humlor och solitärbin det finns i dessa miljöer. Det är ett långsiktigt återställningsarbete som behövs i dessa bygder med plantering av träd och kantzoner som behövs. Linden är ett utmärk träd för produktion av pollen och nektar då det är det sista trädet att gå i blom och det just när vinterbina börjar produceras. Att plantera lindar för foderproduktion till bin är ett långsiktigt arbete då det tar många år innan de blommar, faktiskt ett par decennier. Då och då är det riktigt dåligt väder som förstör hela draget under denna period?

När invintrar man bina då? I mina bygder som är de mellansvenska skogsbygderna säger man att hela invintringen skall vara klar till älgjakten som sker i början på oktober. Det är nog en bra målsättning för den som har riktigt många kupor, yrkesbiodlare t.ex. Det är bättre om den är klar långt tidigare. Har man ingen Ljungskörd som skall skördas kan invintringen ske redan i andra halvan på augusti.

Hur gör jag då när jag ger sockerlösning till mina bin i horisontella topplistkupor? Till att börja med tillsätter jag honung löst i rumstempererat vatten till den rumstempererade sockerlösningen, inga stora mängder men en liten del. En del andra tillsätter lite örtteer, bl.a biodynamikerna tillsätter kamomillte. Det är ingenting jag provat. När det gäller tillsats av honung är det mycket viktigt att den kommer från friska samhällen då honung är en smittspridare av framför allt sporer, det gäller de flesta allvarliga bisjukdomarna. Helst skall honungen komma från samma samhälle men framför allt inte köpt honung av okänt ursprung. Då får det hellre vara ren sockerlösning.

I ramkupor används lådor eller ballonger där sockerlösningen tillförs ovanifrån. De metoder jag använder tillförs från sidan utanför avdelningsluckan. Det är mycket viktigt att det är bitätt så att inte bin från andra kupor når dessa. Det löser du genom att ha hela överdelen täckt med topplister eller en bit tyg, gammalt badlakan, täcke eller dylikt över burken. Det är främst två sätt jag prövat dels med bara två små lösa lister på en fast träbotten eller med tillverkade fodrare på en djupbotten.

IMG_0928
Fodrare för burkar på plats i kupa med djupbotten. Observera att den är bität vilket hindrar röveri.
Fodrare för burkar
Fodrare för burkar

Avslutningsvis en liten film som visar hur enkelt man fodrar med ett par lister och en burk med plåtlock. Dessutom litet inslag om hur bra bina tätar eventuella springor m.m. för dem som oroar sig för precisionen vid ett eventuellt bygge av kupa.

//Patrick Sellman

Publicerad

Nu säljer jag färdigbygda topplistkupor

För aktuell model och pris. Se kupan i min webshop.

En av de stora fördelarna med horisontella topplistkupor är att de är relativt enkla att tillverka av billigt eller tom återvunnet material. Några tillverkar kuporna av återvunna EUR pallar för att nämna ett exempel.

Inte alla har tiden, verktygen eller kunskaperna att bygga kuporna själv därför erbjuder jag mig att bygga en färdig kupa åt dig. Kuporna byggs på beställning därför blir leveranstiden enligt överenskommelse.

Kuporna kan givetvis fås efter önskemål men en bra utgångspunkt är de kupor jag bygger till mig själv. De ser ut enligt bilderna nedan och kostar 3000:- inkl moms. Frakt tillkommer. Priset är ett introduktionspris tills vidare.

 

Långkupa framifrån
Långkupa framifrån

Kupan är 1500 mm lång invändigt och har en total längd på 1700 mm. Att tänka på vid transport i egen bil. Har man inte en större kombibil går det utmärkt att använda takräcke.

Den relativt långa längden har jag valt av egen erfarenhet då det underlättar skötseln och finns plats för avläggare eller svärmar vid gavlarna alternativt parningssamhällen vid drottningodling. Kupan blir väldigt lättskött, lite på bekostnad av flyttbarhet men det är det värt.

Trågets mått är 125 mm i botten och 375 mm i överkant. Sidorna är 300 mm och lutar 25 grader.

På bilden ses även det periskopfluster som kupan levereras med om inget annat sägs. Det är en lösning för att få fördelarna med högt placerat gavelfluster och möjligheten att inspektera samhället från båda håll vilket fluster mitt på långsidan ger möjlighet till.

Taket är tillverkat av fjällpanel som limmas i alla skarvar för täthet men det behöver en bra ytbehandling för lång livslängd. Själv behandlar jag taket med först rå linolja och sedan smällt bivax blandat i kokt linolja. Mina första tak behandlade på det sättet är inne på sin sjunde säsong utan någon läcka eller spricka. Förutom att trätaken är vackra så blir de heller inte lika varma som plåttak.

Långkupa bakifrån
Långkupa bakifrån

Då taket blir relativt tungt pga det långa tråget monteras det med gångjärn med en kedja som stopp för enkel hantering.

På baksidan finns ett inspektionsfönster i 4 mm glas som går hela vägen. Detta för att ge möjlighet att inspektera samhället utan att störa mer än med lite ljusinsläpp. Glaset går hela vägen från gavel till gavel för att även möjliggöra inspektion i småsamhällen vid gavlarna. Glaset döljs av en lucka på gångjärn som hålls på plats med ett enkelt vred i trä.

Gavlarna är falsade (se vid överkanten av benet) för att göra bikupan så mustät som möjligt. När taket stängs sluter det helt tätt mot falsen.

Under nocken i varje gavel är ett litet hål för ventilation men även mellan tråg och långsidan på taket är det en springa som möjliggör luftväxling. Skall kupan stå på en mycket varm plats kan jag göra större ventilationshål i gavlarna som spärras för getingar med stålnät (ej på bilden).

Samtliga kupor levereras med 4 stycken avdelningsluckor och 42 stycken 32 mm topplister. Annan bredd på topplister levereras givetvis efter önskemål med så många som ryms i tråget.

Långkupa gavel
Långkupa gavel

Om inget annat önskas levereras kupan med djupbotten som syns på bilden ovan. Den hålls på plats med excenterlås och har en nätbotten av stål. Djupbotten fylls med organisk material t.ex flis från kompostkvarn eller liknande för fuktutjämning och isolering. Djupbotten får fortfarande betraktas som ett experiment. Alternativet till djupbotten är en bottenbräda i trä, fast monterad eller med excenterlås.

Vid varje gavel finns även ett 25 mm runt flusterhål för småsamhällen.

Ytbehandling av tak och väggar med bivax och linolja kan göras mot ett tillägg  på 500:- inkl moms.

Beställning sker via mejl till patrick.sellman@gmail.com

Vid beställning accepteras våra köp och leveransavtal

Publicerad

Avläggare

Just nu i början på Juli får jag en hel del frågor om avläggare och det är kul för det visar på att många av de nybörjare som dragit igång med topplistkupor har en känsla för vad de håller på med.

De kupor som byggts enligt mina anvisningar är relativt små då enkelhet och hanterbarhet prioriterats högt. Det innebär att avläggare blir en naturlig del av den årliga skötseln om man vill undvika svärmar så mycket som möjligt. Har man skött expansionen av nya lister så bina inte suttit trångt så är det en lämplig tid i juni att göra en sådan delning. har de suttit trångt så kanske de redan svärmat eller är på gång.

Avläggare går att göra på många sätt och av många anledningar men enkelt förklarat är det en delning av ett bisamhälle i  två eller flera samhällen. Just nu i början på Juli är en vanlig tid för detta. De vanligaste orsakerna till att göra avläggare är att man helt enkelt vill ha fler samhällen en annan är att genom delning försvaga modersamhället för att minska risken för svärmning. Då dödligheten, framför allt vinterdödligheten ökat de senaste decennierna så är det en naturlig del av biodlingen att kontinuerligt skapa fler samhällen genom avläggare för att säkerställa tillgången på bin inte minst i den egna bigården.

För enkelhetens skull kommer jag här endast att beskriva tre typer av avläggare och egentligen skiljer de sig endast genom metoden för drottningtillsättning. Andra sätt att dela samhällen kommer jag att ta upp i senare inlägg.

Det naturliga sättet för ett bisamhälle att dela sig är genom svärmning vilket är minst ett eget inlägg det också. Vid svärmning drar bina upp ett flertal viseceller(drottningceller) och från några dagar till strax innan den första av dessa kryper ut lämnar den gamla drottningen och knappt hälften av bina kupan för att bilda ett nytt samhälle. De har då honung med sig i honungsblåsan och kan med hjälp av den påbörja vaxbygge och energiförsörjning i sin nya bostad.

Av svärmen kan vi lära vad som behövs för att bygga ett nytt samhälle. Först och främst en drottning denna kan tillsättas genom att den gamla drottningen flyttas med, tillsättningsbur med köpt eller egenodlad drottning, att man flyttar med en kaka med svärmceller på, att man tillsätter en odlad cell eller att man ser till att det kommer med en kaka med ägg i arbetsbiceller som bina själva kan dra upp en ny drottning ifrån. Den sista gör att det kommer att ta nästan en månad innan de har en äggläggande drottning vilket gör att den är ovanlig bland mer erfarna biodlare. Vill man göra på detta enkla vis så är det viktigt att man använder en så ljus och ny kaka som möjligt då bina har mycket lättare att forma till en fin drottningcell från arbetscellen i dessa kakor. En mörk gammal spröd och hård yngelkaka leder ofta till en förkrympt och lite deformerad nödcell med sämre drottning som följd. Då det hämmar utvecklingen av avläggaren är det bäst att göra en tidigare på säsongen. För att kompensera för det långa uppehållet i äggläggningen så ökar man mängden av det andra som krävs för en lyckad avläggare nämligen yngelkakor med ägg och yngel i olika utvecklingstadier men gärna en hel del med utkrypande bin vilket snabbt förstärker upp avläggaren med nya bin.

Märker du att dina bin förbereder svärmning och vill förhindra detta genom avläggare så passa på att ta vara på de viseceller de drar upp och gör en eller flera avläggare genom att dela upp samhället. Flytta dock alltid den gamla drottningen till en ny avläggare och fördela yngel och foderkakor mellan avläggarna. Se till att varje avläggare förutom den med den gamla drottningen får en kaka med svärmceller.

I den typ av kupor som de flesta som gått mina kurser eller byggt efter mina anvisningar har gjort så är de långkupor med plats för en eller tom två avläggare en vid var gavel med de extrafluster som finns antingen på baksidan eller på gavlarna. Dock kommer inte platsen att räcka till när de växer till sig utan antingen får de slås ihop senare på hösten eller flyttas till annan kupa innan eller efter övervintringen.

Grundregeln som jag tycker är lite minimal säger att en avläggare i Juni behöver minst två yngelkakor, en i Juli tre och en i Augusti fyra. Detta räknat på Lågnormal som har nästan exakt samma kakyta som de i våra kakor när de är fullt utbyggda.

Svärmen har med sig eget foder men en avläggare har inte fyllt sina honungsblåsor så det är också viktigt att de har med sig foderkakor, både pollen och honung. Sätt kakorna med yngel i mitten, eventuellt medföljande drönarceller sätts i ytterkanterna av detta yngelrum och foderkakor på sidorna om detta. Har någon mycket pollen sätts den närmast ynglet. Då har vi gjort så som bina gör själva.

Mindre biodlare har oftast en bigård och det innebär att avläggaren blir kvar i hembigården. Det får till följd att de flygbin som följer med avläggaren i huvudsak kommer att flyga tillbaka till det gamla flustret så snart de återvänder från nästa insamlingsrunda. Det finns risk att det blir för lite bin i avläggaren och att de inte får tillräckligt med t.ex vatten pga brist på flygbin. Det behövs också tillräckligt med bin för att orka värma allt yngel. För att säkerställa det sista är det bra  att förutom att tillsätta de bin som finns på kakorna  borstar man av ytterliggare någon kaka eller fler beroende på hur många yngelkakor det är i avläggaren och givetvis beroende på hur mycket bin det är på den avborstade kakan. Företrädesvis borstas foderkakor, de utan yngel eller med mycket lite yngel.

För att få lite fler flygbin att stanna kvar kan man pröva två metoder. Stoppa gräs i flustret så bina får bita sig ut och lite besvärligt att ta sig ut. det gör att en del flygbin gör en ny orienteringsflygning vid nya flustret. Ett annat sätt är att risa flustret ordentligt ställ sly eller granris framför kupan och flustret så flygbiet verkligen märker att något är förändrat och gör en ny orienteringsflygning.  för att förhindra att flygbin flyger tillbaka till modersamhället brukar man flytta den till en annan bigård minst tre km bort gärna fem. Ibland räcker det att de flyger in i områden de känner igen så flyger de tillbaka till gamla platsen. Tre är dock oftast tillräckligt.

Sammanfattningsvis så görs en avläggare på enklaste sätt genom att så här års minst tre yngelkakor gärna någon till och minst två foderkakor gärna någon extra där också flyttas till en ny bostad med ny flusteröppning i annan flygriktining än den gamla om det sker i samma tråg. Tillse att det är tillräckligt mycket bin genom att borsta av någon eller några kakor till i avläggaren. Drottning tillsätts på något av de sätt som nämnts ovan.

Lycka till!

Patrick