Med anledning av min och Kalle Zackari Wahlströms nya pod ”I väntan på katastrofen” kommer jag att skriva blogginlägg i ämnet som är beredskap i bredaste bemärkelse. Ett av de underliggande syftena med mitt småbrukande. Det kan bli allt från planeringsunderlag till ämnen som vatten, ärtodling, träning och mental förberedelse.

Vill du ha motivation och inspiration så hänvisar jag i första hand till vår pod där det får ta större plats. Här kommer mer sakliga artiklar på aktuella teman.

Nej! Det blir inget om skor. Inte nu i vilket fall. Undrar du varför jag skriver det så lyssna på de två första avsnitten.

I de första artiklarna kommer jag presentera planerings och analysverktyg som är användbara i ditt beredskapsarbete. Den första är en rimlighets och prioriteringsformel. Variablerna är risken, konsekvensen och kostnaden. Det innebär att du tittar på hur stor risk det är att något skall inträffa. Ofta svårbedömt men använd omdömet. Om det oönskade inträffar. Hur allvarliga blir konsekvenserna och slutligen vad är kostnaden för att kompensera för detta?

Ett exempel är vatten. Hur stor risk är det att du skall bli utan vatten? Det finns flera mindre allvarliga scenarior som kortare elavbrott om du har egen källa. Bor du i områden med kommunalt vatten kan det handla om tex bakterier i vattnet eller avbrott i ledningssystemen. Här är konsekvensen mest en fråga om bekvämlighet. Det är skönt ha lite vatten man kan ta till i de lägena utan att behöva hämta någonstans.

I ett allvarligare scenario kan det vara svårt få tag i bra vatten. Orent vatten har varit ett gissel för mänskligheten i hela dess historia och en stor smittkälla av allvarliga sjukdommar som tex kolera och dysenteri. Orent vatten är en dödlig risk. Människor har i alla tider samlats kring vattendrag. De flesta äldre städer ligger vid vatten, floder, deltaområden osv. Mycket människor ger mycket föroreningar. Det gäller i vår tid också om inte reningsverk osv gör sitt jobb. Har du inget vatten får du permanenta njurskador efter ca tre dygn och kort därefter är du död. Konsekvenserna av vattenbrist är som du förstår extremt allvarliga. Det handlar på kort tid om liv och död. Du vill helt enkelt inte bli utan vatten.

Så till den sista variabeln. Vad kostar det att åtgärda? Det beror givetvis på hur långt du vill gå i din beredskap. Ett första steg kan vara att ha möjlighet att koka vatten utan att infrastruktur som el fungerar. Nästa att lagra vatten för en vecka eller två. Sen kan man gå hela vägen till en egen reservvattentäkt, skyddad för nedfall med reservkraft mm, mm. Det kan nog bli hur dyrt som helst.

Med så allvarliga konsekvenser och den mycket låga kostnad det är för att nå en bra beredskap för vattentillgång är den svårbedömda risken inte helt avgörande. Du vill inte vara utan vatten till din familj och det är försumbara kostnader att åtgärda.

Ett exempel åt andra hållet. Du bor på landsbygden10 mil från närmsta större stad och har inga militära anläggningar i närheten. Hur stor är risken att du får en kärnvapendetonation i närheten? Den risk som finns är väl i princip dels ett kärnvapenkrig och dessutom skall det bli fel på en robot och den skall slå ner i din närhet. Vi behöver inte ha några exakta siffror utan förstår att det är mycket liten risk. Konsekvenserna skulle vara omedelbar död eller utdragen, plågsam sådan pga brännskador och strålningsskador. Extremt allvarliga konsekvenser. Att vidta åtgärder mot nära detonation av kärnvapen kräver kärnvapensäkert skyddsrum och förvarningssystem så man hinner ta sig dit. Det behöver vi inte gå in på djupare utan inser att det är utanför budgeten för i princip alla. Resultat av annlys. Mycket låg risk, fruktansvärda konsekvenser, ogörbart dyrt. Beslut: Ingen åtgärd.

Kärnvapendetonationer på längre avstånd där radioaktiva artiklar förs in över dig med vindar är ett annat scenario. Det får bli en framtida artikel och kan ge ett helt annat resultat. 

Gå nu och ordna till din beredskap för dig och familjen när det gäller vatten. Du skall lagra vatten för minst en vecka (5 L per person och dygn), helst två och du skall minst kunna koka vatten utan el. Vattnet skall räcka till mat, dryck och hygien. Eftersträva mörk och sval förvaring. Byt vatten vid midsommar och jul. Alternativt koka vattnet innan du dricker. LAGRA! En källa tex brunn med hink kan bli förstörd på olika sätt. Ge dig en frist på någon eller ett par veckor.

Gör samma analys på fler primära områden i ditt liv för att succesivt höja din beredskap. I nästa artikel beskriver jag de olika områden du behöver se över för en god beredskap oavsett nivå du vill uppnå.