Jag hade tänkt vänta ett år till med att marknadsföra de större produktionskuporna för att få mer erfarenhet av dem. Nu har dock de första beställningarna kommit in utan marknadsföring. Därför kommer jag att erbjuda 10% rabatt på 10-pack av dessa februari ut. Därefter tar jag hem material och tillverkar delarna för leverans i början av april.

Foto: Anna Hemberg Svante lyfter en av de nybyggda kakorna i ett samhälle med paketbin

I den kommersiella biodling jag är med och utvecklar i Västergötland hos en fröodlande ekobonde anpassas systemet efter de förutsättningar som finns där. Det är en jordbruksproduktion med mycket arbete hela sommaren. Det finns nekatr och pollengivande växter hela säsongen. De avkastande grödorna höstraps, åkerbönor och vitklöver kompletteras med honungsört som sås i omgångar för att täcka upp i augusti – oktober. Utöver kulturväxter finns en hel del nektar och pollengivande ogräs i odlingarna. Erfarenheterna från april 2019 visar att det finns gott om pollengivande växter i bäckraviner och dungar på slätten. Dessa kompletterades med ca 800 plantor av aprilblommande körsbärskornell, körsbärsplommon, sälg och vide. Fröodlingen kräver pollinering som har ett stort ekonomiskt värde.

Kuporna är tillverkade av 24 mm plywood med 18 mm plywoodbotten. Den har gavelfluster. Taket är en vitmålad formplyfa som lutar några grader för vattenavrinning. Topplisterna är av den modell jag tog fram till mina ”Sellmankupor” för 5 år sedan och som fungerat så väl. Kakorna har en kakyta som motsvarar en Hel Dadantram. Höjden i trågen är 37 cm.

Produktionskupa med gavelfluster och ventilerat svagt lutande tak i vitmålad formplyfa

Bina är Nordiska med en bred genetisk variation.

Utifrån detta har har ett extensivt skötselsystem arbetats fram där arbetstopparna har flyttats utanför arbetssäsongen i jordbruket i största möjliga mån . Då mängden pollinerande bin i vitklöverfröodlingen är det avgörande står bihälsan i centrum. Så många friska bin som möjligt skall vara i luften.

Den största arbetsinsatsen sker på våren 1-2 veckor innan vårbruket sätter igång. Det betyder någonstans mellan mitten på mars till mitten på april i det här fallet.

* Kuporna vägs med en vanlig krokvåg. Kroken sätts i flusterhål och vikten mäts i båda gavlarna för en totalvikt som taras mot den tomma kupan med all utrustning och en schablon för vax och bin för att få fram mängden foder. Vid vårmätningen fås vinterförbrukningen av foder fram och eventuell nödfodring kan sättas in.

* Honungen skördas i de bitomma kakorna längst från gavelflustret där bina fortfarande sitter så här tidigt på säsongen. Lämnar 10-12 kakor åt bina.

* Varroa mängden på bina mäts med skakburk alternativt med beescanning och behandling utförs vid behov enl behandlingsplanen. Företrädesvis med Tymol.

* Bina får utöver sina 12 kakor tillgång till hela tråget. Det innebär ytterligare +20 lister att bygga på. En full kupa rymmer +120kg

Här startar vandringen. 500 m och 80 kupor senare är den över.

Sommaren 2018 bytte vi drottningar från Buckfast till Nordiska. Därför gjordes inga svärmförebyggande avläggare utan avläggarna gjordes efterhand som drottningarna levererades. Trots att det drog ut på tiden visade det sig att inget av de runt 50 samhällena hade svärmat. Då samma bistam hemma hos mig i ramkupor hade svärmat(dragit upp svärmceller) rätt över är hypotesen att tillgången till de stora trågen i topplistkuporna har en stor svärmåterhållande verkan. Därför görs inga svärmförebyggande avläggare. Inga andra åtgärder görs under för sommaren än allmän tillsyn och kontroll. Främst flusterobservationer.

* I början på augusti mäts varroamängden och behandling utförs vid behov. Detta för att förbättra förutsättningarna för att få friska vinterbin.

* I början på september mäts vikten på samtliga kupor. Detta för att få en uppfattning om produktionsförmågan hos respektive samhälle och för att se om nödfodring behövs inför vintern.

Bina invintras på egen honung och störs inte utöver mätning, eventuell varroabehandling och vägning efter vårvintergenomgången om det inte föreligger särskild misstanke som upptäckts vid tillsyn och kontroll.

Första 60 kuporna av 125 på plats

Under sommaren 2020 kommer vi att ge samtliga samhällen tillgång till hela kupan för att kunna bedöma hur det stora tråget påverkar svärmningsviljan hos de nordiska samhällena. Visar det sig att det fungerar (tillräckligt) bra kommer vi att under 2021 göra ett avelsurval på hela populationen utifrån produktionsförmåga, vinterförbrukningen, varroatolerans och försvarsvilja. Relativt hög tolerans på försvarsviljan men det får inte vara otrevligt arbeta med dem. Detta då det är bra om bina försvarar sitt samhälle mot röveri.

För att öka andelen i populationen utifrån de ovan angivna kriterierna kommer de att få en mindre del av tråget. Vi flyttar helt enkelt en avdelningslucka hos just dessa och driver dem till svärm. De kupor som är obebodda och behöver befolkas är spridda i bigårdarna och öppna för svärmfångning. Detta kommer att utvärderas noga för att se om tillräckligt många bosätter sig i tomma kupor. Mina erfarenheter från tidigare i mindre biodlingar är att bina föredrar obefolkade kupor med använt bivax.

Det kommer att ta några år till för att kunna utvärdera detta mycket extensiva biodlingssystem. Förutom att det inte är färdigutvärderat finns en annan eventuell svaghet. Det kan bli en selektion på mer svärmbenägna bin då de mest svärmbenägna bina som sitter på hela tråget kommer att svärma ändå och öka sin andel av populationen. De som drivs till svärm skall ha såpass litet utrymme att det inte sker någon nämnvärd selektion där genom att vissa svärmar och vissa inte. Detta kommer det vara tvunget hålla ögonen på för att göra åtgärder vid behov.

Jag kommer fortsätta rapportera och dela med mig av erfarenheterna från detta projekt när det finns något jag bedömer av värde att dela.

Dessa kupor går givetvis att sköta på en mängd olika sätt och är inte specialanpassade till just detta skötselsystem. Tanken är att kunna skräddarsy skötselsystemet utifrån olika kontext. Viktigt att förstå att det i dessa produktionskupor är relativt stora kakor vilket påverkar hanterbarheten en hel del och kräver erfarenhet eller handledning och mentorskap. Det är alltså inget kupsystem jag rekommenderar för den oerfarne utan handledning. ”Sellmankupan” är utvecklad speciellt för nybörjaren och den lilla husbehovsodlaren där hanterbarhet fått väga tyngre i alla kompromisser som görs vid utformningen av systemet. Där är inlärningströskeln vad gäller hantering av kakorna betydligt lägre.

Du som har erfarenhet av biodling med topplistkupor och känner dig relativt säker på hanteringen av dessa är välkommen att ta del av mitt erbjudande. Under vintern kommer ett forum upp på min websida och jag hoppas vi kan dela erfarenheter där och hjälpas åt utveckla en mer produktionsinriktad biodling med topplistkupor med fokus på bihälsa och honungsskörd per arbetstimme. Välkommen att var med på resan!